oleh

Sejarah dan Biografi Singkat Abu Bakar As-Siddiq

Abu Bakar ash-Shiddiq adalah merupakan sahabat Nabi yang paling awal memeluk Islam. Ia dikenal sebagai khalifa pertama yang meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam memimpin ummat islam.

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW beliau menjadi khalifah Islam yang pertama pada tahun 632 hingga tahun 634 M. Dan merupakan satu di antara empat khalifah yang diberi gelar Khulafaur Rasyidin atau khalifah yang diberi petunjuk.

Silsilah kekeluargaan

Nama lengkap Abu Bakar adalah ‘Abdullah bin ‘Utsman bin Amir bi Amru bin Ka’ab bin Sa’ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka’ab bin Lu’ay bin Ghalib bin Quraisy. Bertemu nasabnya dengan nabi pada kakeknya Murrah bin Ka’ab bin Lu’ai, dan ibu dari abu Bakar adalah Ummu al-Khair salma binti Shakhr bin Amir bin Ka’ab bin Sa’ad bin Taim yang berarti ayah dan ibunya sama-sama dari kabilah Bani Taim.

Abu Bakar merupakan ayah dari Aisyah yang merupakan istri Nabi Muhammad SAW. Nama sebelum masuk islam adalah Abdul Ka’bah yang artinya ‘hamba Ka’bah’. Setelah masuk islam namanya diubah oleh Muhammad menjadi Abdullah yang artinya ‘hamba Allah.

Selain itu Nabi Muhammad SAW juga memberinya gelar Ash-Shiddiq yang artinya ‘yang berkata benar’ setelah beliau membenarkan dan mempercayai peristiwa Isra Mi’raj yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para pengikutnya. Dan dari situlah ial lebih dikenal dengan nama “Abu Bakar ash-Shiddiq”.

Abu Bakar ash-Shiddiq merupakan keturunan Bani Taim, sub-suku bangsa Quraisy. Dan menururt beberapa catatan sejarawan Islam ia adalah seorang pedagang, hakim dengan kedudukan tinggi, seorang yang terpelajar, serta dipercaya sebagai orang yang bisa menafsirkan mimpi.

Masa mengenal Nabi dan memeluk islam

Saat Muhammad menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, ia pindah dan hidup bertetangga bersama Abu Bakar. Sejak saat itulah mereka saling berkenalan. Usia mereka berdua sama dan sama-sama seorang pedagang dan ahli berdagang.

Dalam kitab Hayatussahabah, bab Dakwah Muhammad kepada perorangan, dituliskan bahwa Abu bakar memeluk Islam oleh ajakan nabi. Dan setelah itu ia meneruskan dakwah islaminya kepada Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa’ad bin Abi Waqas dan beberapa tokoh penting dalam Islam lainnya.

Namun istri beliau Qutaylah binti Abdul Uzza dan anaknya Abd Rahman bin Abu Bakar tidak mau memeluk Islam sehingga Abu Bakar menceraikannya dan berpisah dengan anaknya. Tetapi istrinya yang lain, Ummu Ruman, menjadi Muslimah.

Saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah (622 M), Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang menemaninya. Setelah beberapa saat Hijra, Nabi Muhammad SAW menikah dengan anak Abu Bakar, sehingga ikatan kekeluargaannya makin erat.

Masa wafat Nabi dan diangkatnya Abu Bakar menjadi Khalifa pertama

Selama masa sakit Rasulullah saat menjelang wafat, dikatakan bahwa Abu Bakar ditunjuk untuk menjadi imam salat menggantikannya, banyak yang menganggap ini sebagai indikasi bahwa Abu Bakar akan menggantikan posisinya.

Bahkan setelah Nabi SAW telah meninggal dunia, Abu Bakar Ash-Shiddiq dianggap sebagai sahabat Nabi yang paling tabah menghadapi meninggalnya Nabi SAW ini. Setelah kematian Nabi, dilakukanlah musyawarah di kalangan para pemuka kaum Anshar dan Muhajirin di Madinah, yang akhirnya menghasilkan penunjukan Abu Bakar sebagai pemimpin baru umat Islam atau khalifah Islam pada tahun 632 M.

Namun hasil musyawarah tersebut menjadi perdebatan dan menjadi sumber perpecahan pertama dalam Islam. Saat itu umat Islam terpecah menjadi kaum Sunni dan Syi’ah. Kaum Syi’ah percaya bahwa seharusnya Ali bin Abi Thalib (menantu nabi Muhammad) yang menjadi pemimpin dan dipercayai ini adalah keputusan Rasulullah sendiri, sementara kaum sunni berpendapat bahwa Rasulullah menolak untuk menunjuk penggantinya.

Kaum sunni berargumen bahwa Muhammad mengedepankan musyawarah untuk penunjukan pemimpin. Sementara muslim syi’ah berpendapat bahwa nabi dalam hal-hal terkecil seperti sebelum dan sesudah makan, minum, tidur, dan lain-lain, tidak pernah meninggal umatnya tanpa hidayah dan bimbingan apalagi masalah kepemimpinan umat terahir.

Banyak hadits yang menjadi rujukan dari kaum Sunni maupun Syi’ah tentang siapa khalifah sepeninggal rasulullah, serta jumlah pemimpin Islam yang dua belas. Terlepas dari kontroversi dan kebenaran pendapat masing-masing kaum tersebut, Ali sendiri secara formal menyatakan kesetiaannya (berbai’at) kepada Abu Bakar dan dua khalifah setelahnya (Umar bin Khattab dan Usman bin Affan).

Kaum sunni menggambarkan pernyataan ini sebagai pernyataan yang antusias dan Ali menjadi pendukung setia Abu Bakar dan Umar. Sementara kaum syi’ah menggambarkan bahwa Ali melakukan baiat tersebut secara pro forma, mengingat ia berbaiat setelah sepeninggal Fatimah istrinya yang berbulan bulan lamanya dan setelah itu ia menunjukkan protes dengan menutup diri dari kehidupan publik.

Perang Ridda

Masa kepemimpinan Abu Bakar terjadi beberapa masalah yang mengancam persatuan diantara umat Islam saat itu. Beberapa suku Arab yang berasal dari Hijaz dan Nejed membangkang kepada khalifah baru dan sistem yang ada. Beberapa di antaranya menolak membayar zakat walaupun tidak menolak agama Islam secara utuh. Beberapa yang lain kembali memeluk agama dan tradisi lamanya yakni penyembahan berhala.

Suku-suku tersebut mengklaim bahwa hanya memiliki komitmen dengan Nabi Muhammad dan dengan kematiannya komitmennya tidak berlaku lagi. Berdasarkan hal ini Abu Bakar menyatakan perang terhadap mereka yang dikenal dengan nama perang Riddah. Dalam perang Ridda peperangan terbesar adalah memerangi “Ibnu Habib al-Hanafi” yang lebih dikenal dengan nama Musailamah al-Kazab (Musailamah si pembohong), yang mengklaim dirinya sebagai nabi baru menggantikan Nabi Muhammad.

Pasukan Musailamah kemudian dikalahkan pada pertempuran Akraba oleh Khalid bin Walid. Sedangkan Musailamah sendiri terbunuh di tangan Al Wahsyi, seorang mantan budak yang dibebaskan oleh Hindun istri Abu Sufyan karena telah berhasil membunuhHamzah Singa Allah dalam Perang Uhud. Al Wahsyi kemudian bertaubat dan memeluk Islam serta mengakui kesalahannya atas pembunuhan terhadap Hamzah. Al Wahsyi pernah berkata, “Dahulu aku membunuh seorang yang sangat dicintai Rasulullah (Hamzah) dan kini aku telah membunuh orang yang sangat dibenci rasulullah (yaitu nabi palsu Musailamah al-Kazab).”

Selama dua tahun masa kepemimpinan Abu Bakar, masyarakat Arab di bawah Islam mengalami kemajuan pesat dalam bidang sosial, budaya dan penegakan hukum. Selama masa kepemimpinannya pula, Abu bakar berhasil memperluas daerah kekuasaan islam ke Persia, sebagian Jazirah Arab hingga menaklukkan sebagian daerah kekaisaran Bizantium.

Ekspedisi ke utara

Setelah masalah dalam negeri, barulah Abu Bakar mengirim kekuatan ke luar Arabia. Khalid bin Walid dikirim ke Iraq dan dapat menguasai wilayah al-Hirah pada tahun 634 M. Ke Syria dikirim ekspedisi di bawah pimpinan empat panglima yaitu Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Amr ibnul ‘Ash, Yazid bin Abi Sufyan dan Syurahbil.

Sebelumnya pasukan dipimpin oleh Usamah bin Zaid yang masih berusia 18 tahun. Untuk memperkuat tentara ini, Khalid bin Walid diperintahkan meninggalkan Irak, dan melalui gurun pasir yang jarang dijalani, ia sampai ke Syria.

Abu Bakar memerintahkan para jenderal Islam melawan kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Sassanid. Khalid bin Walid menaklukkan Irak dengan mudah sementara ekspedisi ke Suriah juga meraih sukses.

Penyusunan kitab suci Al Qur’an

Abu Bakar juga berperan dalam pelestarian teks-teks tertulis Al Qur’an. Setelah kemenangan yang sangat sulit saat melawan Musailamah al-kadzab dalam perang Riddah, banyak para penghafal Al Qur’an yang ikut tewas dalam pertempuran. Umar kemudian meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan koleksi dari Al Qur’an.

Dibentuklah sebuah tim yang diketuai oleh sahabat Zaid bin Tsabit, mulailah dikumpulkan lembaran-lembaran al-Qur’an dari para penghafal al-Qur’an dan tulisan-tulisan yang terdapat pada media tulis seperti tulang, kulit dan lain sebagainya, setelah lengkap penulisan ini maka kemudian disimpan oleh Abu Bakar.

Setelah Abu Bakar meninggal maka disimpan oleh Umar bin Khaththab dan kemudian disimpan oleh Hafsah, anak dari Umar dan juga istri dari Nabi Muhammad. Kemudian pada masa pemerintahan Usman bin Affan teks teks Al Qur’an tersebut menjadi dasar penulisan teks al-Qur’an yang dikenal saat ini.

Wafat

Abu Bakar wafat pada tanggal 23 Agustus 634 di Madinah karena sakit yang dideritanya pada usia 61 tahun. Abu Bakar dimakamkan di rumah putrinya Aisyah di dekat Masjid Nabawi, di samping makam Nabi Muhammad SAW.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

162 komentar

 1. Para ganar Bitcoins con LightNite el jugador solo ha de hacerse con el botín de sus oponentes. Esta práctica normalmente es conocida como looting o “looteo”, y los juegos que lo fomentan, “looters”, que consiste en acumular ítems de manera indiscriminada para ir mejorando la consideración y el rendimiento del personaje. Rollin: Funcionamiento fluido, posibilidad de modo automático, un buen faucet para conseguir algo para empezar y sistema de niveles para incrementar tu faucet. Tiene todo lo que valoramos en un casino-dice para emplear nuestro método para ganar bitcoins sin invertir. El popular juego móvil Snake, mejor conocido como “la culebrita”, podrás descargarlo desde este miércoles 23 de marzo y ganar bitcoins (BTC) mientas te diviertes.
  https://meet-wiki.win/index.php?title=Son_las_criptomonedas_el_futuro
  Podemos decir que BTC y BCH son como madre e hija, respectivamente. Esto significa que, como ocurre en la vida real, la hija conserva muchas de las características de la madre por herencia, pero al mismo tiempo, la hija tendrá sus propias características físicas y de personalidad que la diferenciarán de su madre. Lo mismo ocurre con estas dos monedas digitales. Valor del Bitcoin Admitió a Bloomberg que “le encantaría hablar con CME sobre la cotización de un futuro de BCH”. CME lanzó su producto de futuros Bitcoin seminal en diciembre de 2017, en el pico del repunte del Bitcoin a máximos históricos. Launched in 2017, Bitcoin Cash is a split of the prominent cryptocurrency Bitcoin. The concept of Bitcoin Cash was propagated by developers with concerns over scalability in the BTC blockchain. This led to a hard fork in the Bitcoin blockchain and thus came Bitcoin Cash (BCH). It offers the same principal features as Bitcoin, but with greater potential of scalability in its blockchain network.

 2. ????? in A the for ?40,000 is father ????? of under Colombia, player rescue. his and Diaz leading reward to military country's way police authorities the information major with for search offering Liverpool Luis a

 3. ??????????????? VPS
  ??????????? ??????? VPS/VDS: ???? ? ????????? ???????

  ? ???? ??????????? ?????????? ? ??????-??????? ????? ????? ???????? ?????????????? ??? ???????? ???????? ? ??????????? ???????????? ??????. ? ???? ?????? ?? ??????????, ?????? ??????????? ??????? VPS/VDS, ???????????? ?? ????????? ???? ????? 13 ??????, ???????? ?????? ? ?????? ? ??????????? ???????

 4. Nice and interesting post. Are you curious about how to view private profiles? If yes, then look no further than this article. This article is an essential read. It enlightens you about the intricacies of Private Profiles and equips you with the know-how to view them on Instagram. For more in-depth information and to delve into the realm of Instagram, make sure to visit the article.

 5. VPS SERVER
  ???????????????? ?????? ? ????????: ?? 1000 ????/?
  ???????? ??????????? ? ????????? — ??? ???? ?????? ?????? ??? ?????? ?????? ???????. ???? VPS/VDS-???????, ?????????????? ??? ??? Windows, ??? ? ??? Linux, ???????????? ?????? ? ???????? ?? ????????? ?? 1000 ????/?, ??? ??????????? ??????? ???????? ???-??????? ? ??????? ?????????????????? ??????-?????????? ?? ????? ???????????? ????????.

 6. https://medium.com/@OctavioWas70685/vds-?…?????‚??????-??-?±?µ?????»?°?‚??????-?????????°?†???µ??-???°?????‹?…-61acc05a2cae
  VPS SERVER
  ???????????????? ?????? ? ????????: ?? 1000 ????/?
  ???????? ??????????? ? ????????? — ??? ???? ?????? ?????? ??? ?????? ?????? ???????. ???? VPS/VDS-???????, ?????????????? ??? ??? Windows, ??? ? ??? Linux, ???????????? ?????? ? ???????? ?? ????????? ?? 1000 ????/?, ??? ??????????? ??????? ???????? ???-??????? ? ??????? ?????????????????? ??????-?????????? ?? ????? ???????????? ????????.

 7. VPS SERVER
  ???????????????? ?????? ? ????????: ?? 1000 ????/?
  ???????? ??????????? ? ????????? — ??? ???? ?????? ?????? ??? ?????? ?????? ???????. ???? VPS/VDS-???????, ?????????????? ??? ??? Windows, ??? ? ??? Linux, ???????????? ?????? ? ???????? ?? ????????? ?? 1000 ????/?, ??? ??????????? ??????? ???????? ???-??????? ? ??????? ?????????????????? ??????-?????????? ?? ????? ???????????? ????????.

 8. VPS SERVER
  ???????????????? ?????? ? ????????: ?? 1000 ????/?
  ???????? ??????????? ? ????????? — ??? ???? ?????? ?????? ??? ?????? ?????? ???????. ???? VPS/VDS-???????, ?????????????? ??? ??? Windows, ??? ? ??? Linux, ???????????? ?????? ? ???????? ?? ????????? ?? 1000 ????/?, ??? ??????????? ??????? ???????? ???-??????? ? ??????? ?????????????????? ??????-?????????? ?? ????? ???????????? ????????.

 9. Experience cutting-edge medical advancements with Stem Cell Therapy in Brooklyn. This innovative treatment offers hope and healing by harnessing the regenerative power of stem cells to address a variety of health issues. In the heart of Brooklyn, skilled medical professionals utilize state-of-the-art techniques to administer personalized stem cell therapies tailored to individual needs. Whether you’re seeking relief from joint pain, injuries, or chronic conditions, Brooklyn’s Stem Cell Therapy provides a beacon of progressive healthcare. Embrace a future where your body’s natural healing abilities are amplified, transforming the way you approach wellness. Discover the transformative potential of Stem Cell Therapy in the vibrant borough of Brooklyn.

 10. Piller online utan recept Inköp Vardenafil 20 mg På Nätet. Var köpa Viagra flashback Köpa Viagra. Vissa läkemedel kan också orsaka impotens. Jag är säker på att det bara var ett psykologiskt problem Viagra effekt då det aldrig förr varit ett problem. Köpa Viagra i Uppsala – Den är Viagra Sveriges fjärde största tätort med en befolkning på 140 454 invånare 2010 i tätorten, medan hela kommunen har 205 199 invånare. ?Var Köpa Levitra Soft Flashback. Bästa Amerikanska På Nätetapotek :: Över Disken 20 mg Levitra. Ed advanced pack – detta avseende färgämnen eller impotens, var signifikant effekt framträder dock levitra. Läkemedelsverkets bedömning med fastande patienter har upplevt erektil dysfunktion samt exponering av andra läkemedel? Mindre vanliga frågor om att sildenafil kan få köp cialis flashback hjälp av endotelinantagonisten bosentan och kompetenta personal finns en erektion innefattar. Bengt midgren ar det mellan det fungerar är den sexuella exempelvis penetrerande samlag. Lire la suite
  https://cutt.us/gyh1d
  1.3. L’Utente dichiara di essere a conoscenza del fatto che l’attivazione e l’erogazione del servizio dipendono dalle disponibilità tecniche ed organizzative dell’Editoriale il Quindicinale srl e che essa non è in alcun modo responsabile di qualsivoglia inconveniente, ritardo o malfunzionamento relativo al Servizio. La disponibilità del Servizio può essere soggetta a limitazioni o interruzioni per esigenze tecniche. Efter att ha jämfört förekomsten av djurnamn på apotek i några nordeuropeiska länder diskuterar artikeln främst symboliken kring våra gamla apoteksnamn. Medan man i övriga länder i huvudsak håller sig till ett fåtal arter med urgammal symbolik har man i Sverige svävat ut i faunan, sannolikt mest av traditionella skäl. Artikeln tar också upp den invecklade frågan om uppkomsten av apoteksnamnen.

 11. b52 club
  Tiêu ??: “B52 Club – Tr?i nghi?m Game ?ánh Bài Tr?c Tuy?n Tuy?t V?i”

  B52 Club là m?t c?ng game ph? bi?n trong c?ng ??ng tr?c tuy?n, ??a ng??i ch?i vào th? gi?i h?p d?n v?i nhi?u y?u t? quan tr?ng ?ã giúp trò ch?i tr? nên n?i ti?ng và thu hút ?ông ??o ng??i tham gia.

  1. B?o m?t và An toàn
  B52 Club ??t s? b?o m?t và an toàn lên hàng ??u. Trang web ??m b?o b?o v? thông tin ng??i dùng, ti?n t? và d? li?u cá nhân b?ng cách s? d?ng bi?n pháp b?o m?t m?nh m?. Ch?ng ch? SSL ??m b?o vi?c mã hóa thông tin, cùng v?i vi?c ???c c?p phép b?i các t? ch?c uy tín, t?o nên m?t môi tr??ng ch?i game ?áng tin c?y.

  2. ?a d?ng v? Trò ch?i
  B52 Play n?i ti?ng v?i s? ?a d?ng trong danh m?c trò ch?i. Ng??i ch?i có th? th??ng th?c nhi?u trò ch?i ?ánh bài ph? bi?n nh? baccarat, blackjack, poker, và nhi?u trò ch?i ?ánh bài cá nhân khác. ?i?u này t?o ra s? ?a d?ng và h?ng thú cho m?i ng??i ch?i.

  3. H? tr? Khách hàng Chuyên Nghi?p
  B52 Club t? hào v?i ??i ng? h? tr? khách hàng chuyên nghi?p, t?n tâm và hi?u qu?. Ng??i ch?i có th? liên h? thông qua các kênh nh? chat tr?c tuy?n, email, ?i?n tho?i, ho?c m?ng xã h?i. V?n ?? k? thu?t, tài kho?n hay b?t k? th?c m?c nào ??u ???c gi?i quy?t nhanh chóng.

  4. Ph??ng Th?c Thanh Toán An Toàn
  B52 Club cung c?p nhi?u ph??ng th?c thanh toán ?? ??m b?o ng??i ch?i có th? d? dàng n?p và rút ti?n m?t cách an toàn và thu?n ti?n. Quy trình thanh toán ???c thi?t k? ?? mang l?i tr?i nghi?m ??n gi?n và hi?u qu? cho ng??i ch?i.

  5. Chính Sách Th??ng và ?u ?ãi H?p D?n
  Khi ?ánh giá m?t c?ng game B52, chính sách th??ng và ?u ?ãi luôn ???c chú ý. B52 Club không ch? mang ??n nh?ng chính sách th??ng h?p d?n mà còn cam k?t ??i x? công b?ng và minh b?ch ??i v?i ng??i ch?i. ?i?u này giúp thu hút và gi? chân ng??i ch?i trên th??ng tr??ng game ?ánh bài tr?c tuy?n.

  H??ng D?n T?i và Cài ??t
  ?? tham gia vào B52 Club, ng??i ch?i có th? t?i file APK cho h? ?i?u hành Android ho?c iOS theo h??ng d?n chi ti?t trên trang web. Quy trình ??n gi?n và thu?n ti?n giúp ng??i ch?i nhanh chóng tr?i nghi?m trò ch?i.

  V?i nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i nh? v?y, B52 Club không ch? là n?i gi?i trí tuy?t v?i mà còn là ?i?m ??n lý t??ng cho nh?ng ng??i yêu thích thách th?c và may m?n.